Sémantika

Sémantika je nauka zabývající se významem slov a znaků. Netýká se jen programování, výrazně se uplatňuje i v lingvistice či logice.
Na webu je sémantika důležitá především při tvorbě HTML (XHTML, XML) kódu, jehož značky mají přiřazen určitý význam a sémantika je právě o správném používání těchto značek na příslušných místech. Jednoduše řečeno, sémantika slouží k logickému odlišení části textu od zbylého. Jestliže máme např. značku pro nadpis a chceme vložit do stránek nadpis, měli bychom použít značku nadpis a ne ho naformátovat v textovém editoru.

K čemu je sémantika užitečná?

Sémantika na webu umožňuje strojům porozumět kódu stránky a automaticky zpracovat jeho obsah – sémantický web například může přečíst hlasová čtečka se zdůrazněním těch správných částí textu.

Sémantika je také důležitá pro roboty vyhledávačů. Správný sémantický web dokáže vyhledávač lépe přečíst a přiřadit mu větší významnost (page rank), což se projeví na umístění webu na stránce při vyhledávání informací uživatelem. Sémantika také umožňuje lepší indexaci webu pro potřeby vyhledávání.

V praxi to funguje tak, že pokud je například část textu označena značkou <h1>, která má v sémantice význam hlavního nadpisu, vyhledávač tento text považuje z hlediska obsahu za významnější a sémantika mu tak umožňuje lépe poznat, o čem stránka pojednává. Pokud je však text v nadpisu zvýrazněn tím, že byl manuálně naformátován (např. větším písmem a tučně), vyhledávač nepozná, že se jedná o nadpis a větší důležitost mu nepřiřadí. Přitom právě v nadpisech bývá ten nejpoutavější text, který říká, co je obsahem textu pod ním. Pokud je navíc nadpis jasný, stručný a výstižný, sníží se pravděpodobnost, že návštěvník, který na stránku přišel, bez dalšího zkoumání jejího obsahu zase odejde.

Při psaní textu jsou důležité i nadpisy vyšších úrovní, přičemž je nutné zachovat správnou hierarchii – po nadpisu úrovně <h1> následuje vždy nadpis úrovně <h2> (a dále <h3>, <h4>atd.) a to i tehdy, když se nám líbí víc „jiná velikost písma“. Pokud bychom za nadpisem <h1> napsali nadpis úrovně <h3>, je to sémanticky špatně. Běžný návštěvník stránek sice rozdíl nepozná, ale při zpracování obsahu stránek strojem již dochází ke zmatkům.